Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine

OÜ TARTU VEEKESKUS ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

Üldpõhimõtted käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, töötlemist ja kasutamist OÜ Tartu Veekeskus poolt teenuste osutamisel klientidele.

Isikuandmeid kogutakse:

- ID-kaardil toimivate kuu- ja 10 X kaardi, püsikliendiprogrammi, juriidilise isiku magnetkaardi, kuld- ja hõbekaardi ning sportlaste kuukaardi omanikelt.
- Sauna Yogasse, laste ujumise algõpetusse ja täiskasvanute ujumisõppesse registreerumisel.
- sünnipäeva, gruppide ja muude broneeringute korral.
Isikuandmete kogumise eesmärgid sõltuvad kliendi poolt kasutatavast teenusest ja võivad teenuste lõikes erineda.

Eesmärkideks on koos või eraldi peamiselt kliendile soovitud teenuse osutamine, soodustuse andmine, isiku tuvastamine, kliendi turvalisuse tagamine, teenust puudutava olulise informatsiooni edastamine, turunduslike tegevuste teostamine (nt personaalsete pakkumuste tegemine, lisateenuste pakkumine jmt), samuti meie tegevust reguleerivate seadustega meile pandud kohustuste täitmine. Andmeid kasutatakse ka teenuste analüüsimiseks ja täiustamiseks, uute teenuste loomiseks ning teenuste osutamiseks vajalike protsesside täiustamiseks. Samuti kasutatakse andmeid aruandluse ja statistika eesmärgil. Eeltoodu põhineb OÜ Tartu Veekeskus õigustatud huvil täiustada ja/või arendada uusi teenuseid ning tõhustada teenuse osutamiseks vajalikke (tehnilisi) süsteeme.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on OÜ Tartu Veekeskus, registrikood 10738741, aadress Turu 10, Tartu, Tartu linn, 51014.
Kogutavate isikuandmete ulatus sõltub konkreetset teenusest. Täpsema info kogutavate isikuandmete kohta leiab vastavate teenuste kirjelduste juurest või sõlmitud lepingutest (teenuste osutamisel juriidilistele isikutele).
Klientide kohta, kes tasuvad teenuste eest ülekandega, kogume makseandmeid treeningutel osalemiseks tehtud maksete töötlemisel raamatupidamiskohustuste täitmiseks.  Makseandmeid säilitame vastavalt raamatupidamise seadusele seitse aastat.
Kogutavad isikuandmed on klientide poolt vabatahtlikult OÜ’le Tartu Veekeskus edastatud. Üldjuhul saame andmed otse Teilt, kui teete broneeringu või päringu meie veebilehe kaudu, telefoni teel, e-maili teel või ostate teenuseid otse, meie juurde kohale tulles. Meile edastavad Teie andmeid lepingujärgsed koostööpartnerid/äriühingud.
Kogutud isikuandmeid võidakse kasutada turunduslikel eesmärkidel ainult OÜ Tartu Veekeskus poolt.

Kliendi õigused

Kliendil on õigus saada informatsiooni, milliseid isikuandmeid OÜ Tartu Veekeskus tema kohta on kogunud ja kuidas neid töödelnud.Klient võib nõuda enda ja/või lapse/eestkostetava isikuandmete muutmist (parandamist, täiendamist), kustutamist ja töötlemise piiramist.
Klient võib võtta oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks tagasi.
Uudiskirja saav klient, kes seda enam ei soovi, saab igal ajal taotleda enda uudiskirja saajate nimekirjast eemaldamist, kirjutades e-posti aadressil info@aurakeskus.ee  või klikkides uudiskirja all oleval uudiskirja eemaldamise teate lingil.
Juhul, kui klient leiab, et tema isikuandmete töötlemine OÜ Tartu Veekeskus poolt ei ole kooskõlas kehtivate õigusaktidega on kliendil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda kohtu poole.

Isikuandmete kaitse ja säilitamine

Ligipääs kliendi andmetele on, lisaks OÜ’le Tartu Veekeskus, selleks volitatud isikutel, kes osutavad OÜ’le Tartu Veekeskus teenuseid (nt tarkvara arendus-ja hooldusteenuse pakkujad, serveri ja kodulehe teenuse pakkujad jmt). Volitatud isikud on kohustatud temale teatavaks saanud isikuandmeid hoidma konfidentsiaalsena.
Ligipääs kliendi andmetele on vajadusel seadusandlusest tulenevatel alustel ka õigus- ja korrakaitseorganisatsioonidel (nt Politsei- ja Piirivalveamet).
OÜ Tartu Veekeskus säilitab andmeid kuni see on vajalik teenuse osutamiseks, OÜ Tartu Veekeskus õiguste kaitsmiseks ja kuni on õigusaktides nõutud.
Videovalve salvestisi säilitatakse maksimaalselt üks kuu või kuni on vajalik probleemi lõpliku lahenduse saavutamiseks.

Kaamerad

Aura Veekeskusesse on vara säilimist ja isikuid ohustavate olukordade ärahoidmiseks, ohuolukorrale reageerimiseks või vara kahjustamisel kahju tekitaja väljaselgitamiseks paigaldatud turvakaamerad.
Tegemist on siseruumidesse ja OÜ Tartu Veekeskus väliterritooriumile paigaldatud kaameratega, mis edastavad reaalajas pilti, salvestavad selle ning võimaldavad seda hiljem töödelda ja taasesitada. Kaameratega ei ole lubatud salvestada heli ega jälgida konkreetset inimest, vaid ainult kindlat ala (nt ruumi või koridori) ja seal toimuvat. Veekeskuse kaamerate kasutamisest teavitavad wkaamera kujutisega sildid välisustel.
Kaamerate abil saadud andmete töötlemisel kasutab Veekeskus selliseid turvameetmeid, mis kaitsevad kogutud andmeid tahtmatu või ilma loata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise eest. Kaamerate salvestistele on õigus ligi pääseda Veekeskuse teenindusjuhil, tehnikajuhil, ujulajuhil ja juhatajal. Salvestisi tohib edastada väljapoole Veekeskust või võimaldada neile juurdepääsu ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus (nt politseile).
Kaamerate salvestisi säilitatakse maksimaalselt 45 kalendripäeva. Pärast tähtaja möödumist salvestised kustutatakse kas andmete kustutamise funktsiooni või andmete üle salvestamisega, sõltuvalt kaamera tehnilistest võimalustest.
Kaameratega seotud küsimustega võite pöörduda telefonile +372 7 300 280 või e-posti aadressile info@aurakeskus.ee

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete muutmine

OÜ’l Tartu Veekeskus on õigus käesolevaid üldpõhimõtteid muuta. Teave muutuse kohta postitatakse ettevõtte kodulehel. Kehtivad üldpõhimõtted on alati ettevõtte kodulehelt leitavad.